توابع Aggregation

توابع جمع

این توابع مقدارscalar  را با استفاده از یک تابع جمع یه یک ستون یا به یک عبارت که با تکرار آن جدول ارزیابی می شود، برمیگرداند.

 

تابع

شرح

APPROXIMATEDISTINCTCOUNT

تعداد تقریبی مقادیر کی ستون را می شمارد. در حال حاضر این جدول در DirectQuery یا Azure SQL Data Warehouse در دسترس می باشد.

AVERAGE

میانگین تمام اعداد در یک ستون را برمیگرداند.

AVERAGEA

میانگین مقادیر یک ستون را برمیگرداند و مقایدر متن و غیرعددی را کنترل می کند.

AVERAGEX

 میانگین مجموعه عبارات ارزیابی شده بر روی جدول را محاسبه می کند.

COUNT

تعداد ردیف های جدول را که ستون خاص مقدار خالی ندارد را می شمارد.

COUNTA

تعداد مقادیر یک ستون را محاسبه می کند.

COUNTAX

تعداد مقادیر حاصل از ارزیابی عبارت برای هر ردیف جدول را می شمارد.

COUNTBLANK

تعداد ستون های خالی را می شمارد.

COUNTROWS

تعداد ردیف های جدول را می شمارد.

COUNTX

تعداد مقادیر ارزیابی شده هر ردیف جدول را محاسبه می کند.

DISTINCTCOUNT

تعداد مقادیر مشخص ستون را می شمارد.

DISTINCTCOUNTNOBLANK

تعداد مقادیر مشخص ستون را می شمارد.

MAX

بزرگترین مقدار در یک ستون یا دو عبارت را برمیگرداند. مقادیر منطقی را نادیده می گیرد. ردیف ها با توجه به حروف الفبا مقایسه می شوند.

MAXA

بزرگترین مقادیر یک ستون را برمیگرداند و مقادیر منطقی و متن را نادیده نمی گیرد.

MAXX

بزرگترین مقدار حاصل از ارزیابی عبارت برای هر ردیف جدول را برمیگرداند ردیف ها با توجه به ترتیب حروف الفبا مقایسه می شوند.

MIN

کوچکترین مقدار در یک ستون یا دو عبارت را برمیگرداند. مقادیر منطقی را نادیده می گیرد. ردیف ها با توجه به حروف الفبا مقایسه می شوند.

MINA

کوچکترین مقادیر یک ستون را برمیگرداند و مقادیر منطقی و متن را نادیده نمی گیرد.

MINX

کوچکترین مقدار حاصل از ارزیابی عبارت برای هر ردیف جدول را برمیگرداند ردیف ها با توجه به ترتیب حروف الفبا مقایسه می شوند.

PRODUCT

محصول مرجع ستون داده شده را برمیگرداند.

PRODUCTX

محصول مقایدر عبارت را در یک جدول برمیگرداند.

SUM

تمام اعداد در یک ستون را جمع می کند.

SUMX

مجموع عبارت ارزیابی شده برای هر ردیف در جدول را برمیگرداند.

 

 

 

 

متن اصلی: https://dax.guide/functions/aggregation/

آخرین مطالب