نمونه فرمول AVERAGE

نمونه فرمول AVERAGE بصورت زیر میباشد: مد نظر قرار دهید که عملا این تابع خلاصه شده AVERAGEX میباشد، هنگامی که لازم است فقط از یک ستون استفاده گردد تفاوتی در استفاده نخواهند داشت     DEFINE     MEASURE Sales[AVG Quantity 1] = AVERAGE ( Sales[Quantity] )     MEASURE Sales[AVG Quantity 2] = AVERAGEX ( Sales, Sales[Quantity] )     MEASURE Sales[AVG Line Amount] =         AVERAGEX ( Sales, Sales[Quantity] * Sales[Net Price] ) EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS …
ادامه مطلب

نمونه فرمول APPROXIMATEDISTINCTCOUNT

نمونه مثال فرمول یاد شده به شرح زیر میباشد:   --  APPROXIMATEDISTINCTCOUNT can be used only in models using DirectQuery --  on Azure SQL or Azure SQL Data Warehouse. --  It uses the faster (but less accurate) version of DISTINCT available --  on these engines to compute distinct counts: APPROX_COUNT_DISTINCT --  The function implementation guarantees up to a 2% error rate within --  a 97% probability.     DEFINE     MEASURE Sales[#Prods] = DISTINCTCOUNT ( Sales[ProductKey] ) …
ادامه مطلب

آخرین مطالب