نمونه فرمول AVERAGE

نمونه فرمول AVERAGE بصورت زیر میباشد:

مد نظر قرار دهید که عملا این تابع خلاصه شده AVERAGEX میباشد، هنگامی که لازم است فقط از یک ستون استفاده گردد تفاوتی در استفاده نخواهند داشت

 

 

DEFINE

    MEASURE Sales[AVG Quantity 1] = AVERAGE ( Sales[Quantity] )

    MEASURE Sales[AVG Quantity 2] = AVERAGEX ( Sales, Sales[Quantity] )

    MEASURE Sales[AVG Line Amount] =

        AVERAGEX ( Sales, Sales[Quantity] * Sales[Net Price] )

EVALUATE

SUMMARIZECOLUMNS (

    'Product'[Color],

    "AVG Quantity 1", [AVG Quantity 1],

    "AVG Quantity 2", [AVG Quantity 2],

    "AVG Line Amount", [AVG Line Amount]

)

 

 

 

 

 

آخرین مطالب